Symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe są innowacyjną metodą rozwoju i zwiększania potencjału menedżerów.

 

„Symulacja biznesowa to złożony i wielowymiarowy szereg wieloczynnikowych decyzji strategicznych i menedżerskich podejmowanych przez uczestników symulacji opartej o rzeczywisty model ekonomiczny. Rezultaty decyzji uczestników wyrażane są w wskaźnikach finansowych”

Krok dalej niż szkolenia

 

Symulacje biznesowe doskonale sprawdzają jako narzędzie kształcenia menedżerów wyższego szczebla (strategicznych). W sytuacjach, w których tradycyjne formy rozwoju (studia podyplomowe, szkolenia) nie do końca spełniają swoją rolę lub po prostu wyczerpały swój potencjał edukacyjny rozwiązaniem może okazać przeprowadzenie symulacji biznesowej.

Profesjonalna symulacja biznesowa, najlepiej prowadzona przez jej autora będącego również doświadczonym menedżerem i trenerem, może przynieść uczestnikom i firmie zlecającej wiele bardzo korzyści.

Podstawowe korzyści, których możecie oczekiwać Państwo od naszych symulacji biznesowych to:

 

Podniesienie kompetencji menedżerów z zakresie zarządzania strategicznego

Symulacje biznesowe dotyczą zagadnień związanych ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Udział w 1 lub 2 dniowej symulacji rozwija znacząco cały zespół umiejętności związanych z myśleniem strategicznym, budowaniem i realizacją strategii rynkowych. W efekcie odczuwamy wyraźny wzrost kompetencji menedżerskich związanych z tymi obszarami.

Zmniejszenie ryzyka (również finansowego) związanego z wyborem niewłaściwej strategii (modelu zarządzania) dla firmy, działu

W trakcie symulacji biznesowej jej uczestnicy zarządzają całymi przedsiębiorstwami (działami), co daje im możliwość przetestowania różnych strategii kierowania. Obserwując wyniki swoich działań i decyzji wyciągają wnioski dotyczące efektywności wybranych strategii i popełnionych błędów. Dzięki temu, kierując firmami (działami) w realnych warunkach ryzyko wyboru niewłaściwego modelu zarządzania (i utraty korzyści finansowych) zmniejsza się znacząco.

Zwiększenie identyfikacji menedżerów ze strategią firmy. Poszerzenie horyzontu zarządzania do perspektywy firmy

Scenariusz symulacji uwzględnia wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa (strategię, finanse, marketing, sprzedaż, logistykę, obsługę klienta itd.). Uczestnik symulacji musi brać je pod uwagę przy podejmowaniu kolejnych decyzji. Ta tzw. wielowymiarowość uwrażliwia menedżerów na wszystkie aspekty działania i obecności przedsiębiorstwa na rynku. Firma zyskuje menedżerów identyfikujących się ze strategią i podejmujących decyzje z perspektywy firmy a nie tylko swojego działu.

Większa liczba właściwych decyzji menedżerskich podjętych w odpowiednim czasie i miejscu.

O symulacji biznesowej można powiedzieć, że jest szeregiem ćwiczeń decyzyjnych dotyczących firm, w których rolę menedżerów pełnią uczestnicy symulacji. Intensywnie i spójnie rozwija komplet kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji. W rezultacie zarządzając realną firmą (działem, zespołem) menedżerowie podejmują większa liczbę trafnych decyzji.

Szybsze i bardziej optymalne rozwiązywanie złożonych problemów przez menedżerów

W trakcie symulacji jej uczestnicy rozwiązują wiele złożonych problemów związanych z zarządzaniem. Dzięki temu wzrastają ich kompetencje w tym trudnym zakresie. Po zakończeniu symulacji są w stanie szybciej znajdować najbardziej optymalne rozwiązania problemów wynikających z sytuacji i uwarunkowań rynkowych, w których znalazła się firma.

 

Zorientowanie menedżerów na rezultat, czyli lepsze wyniki pracy

Rezultaty decyzji podjętych przez uczestników symulacji wyrażane są na bieżąco w „twardych” wskaźnikach – pieniądze, udział w rynku, wartość firmy, zysk / strata. Daje to uczestnikom możliwość oceny (samooceny) jakości i skutków podejmowanych decyzji. Taka formuła kształcenia wymusza również przyjęcie przez uczestników postawy „orientacji na rezultat”. W kierowaniu realnym przedsiębiorstwem menedżer zorientowany na rezultat osiąga dla swojej firmy bardzo dobre wyniki (w tym, finansowe).

Zwiększenie efektywności planowania i określania długofalowych celów. Odejście od działań z „dnia na dzień”

Scenariusz symulacji biznesowej pozwala uczestnikom w ciągu 1 -2 dni zajęć „przejść” przez np. 2 -3 lata funkcjonowania przedsiębiorstwa. To tzw. wieloetapowość symulacji skutkująca rozwojem kompetencji dotyczących umiejętności długofalowego planowania i wyznaczania celów. Po zakończeniu symulacji menedżerowie lepiej planują cele i zadania w szerszej perspektywie czasowej.

Podniesienie skuteczności działań menedżerów dzięki zwiększonym kompetencjom

Innowacyjność i atrakcyjność metody nauczania, jaką symulacje, zarówno w warstwie merytorycznej (oparcie o modele ekonomiczne, wielowymiarowość, złożoność itd.) jak i w samej formie (plansze, wcielanie się w rolę, wydrukowane pieniądze, modele symulujące samochody, budynki, magazyny, fabryki itd.), powoduje, że, uczestnicy symulacji są bardzo zaangażowani w jej przebieg. Im większe zaangażowanie uczestników w symulację tym większy przyrost kompetencji zawodowych. Zwiększone, poprzez symulację, kompetencje powodują podniesienie skuteczność działań menedżera w jego firmie.

Podejmowanie przez menedżerów decyzji wyprzedzających konkurencję. Sprawniejsze zarządzanie na rynkach konkurencyjnych

Scenariusze symulacji biznesowych zakładają, że trakcie jej trwania konkurują ze sobą na rynku 2 do 4 firm (zazwyczaj, przedstawionych jako 2 – 4 współzależne plansze). Uczestnicy podzieleni na zespoły zarządzające tymi „wirtualnymi” firmami przez cały czas symulacji konkurują ze sobą. Celem jest zwycięstwo w symulacji.

Dzięki takiemu przebiegowi zajęć, symulacja rozwija zdolności do zarządzania i podejmowania decyzji w warunkach silnej konkurencji rynkowej. W zarządzaniu realnym przedsiębiorstwem menedżerowie są w stanie podejmować decyzje w odpowiedzi na zachowania konkurencji lub nawet decyzje wyprzedzające konkurencję.

 

Zobacz jak wygląda symulacja biznesowa – zapraszamy do galerii zdjęć.

© Copyright B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

(Visited 342 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.