Finance Game – finanse dla niefinansistów

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Zarząd firmy otrzymał zadanie zbudowania jej jak najwyższej wartości w długim okresie. Na rynku (symulowanym na specjalnych planszach) konkuruje kilka przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych. Wytwarzają identyczny produkt i świadczą porównywalne usługi. Dysponują tak samo dobrymi ludźmi, technologiami i sprzętem, a posiadane przez nich marki mają zbliżony potencjał. Każda z firm walczy o osiągnięcie pozycji rynkowego lidera, co oznacza stworzenie spółki o najwyższej wartości (mierzonej wielkością przychodów, zysków i majątku)

Skoro przewagą na tym rynku nie są ludzie, marka ani produkt, staje się nią optymalne zarządzanie przychodami i kosztami. Zwycięstwo uzależnione jest od prowadzonej odpowiednio polityki cenowej, inwestycyjnej i kosztowej.

Uczestnicy decydują o parametrach kosztowych i przychodowych. Podejmują decyzję o strukturze kosztów stałych i zmiennych. Z czasem mogą uruchamiać różne instrumenty finansowe: emitować obligacje, inwestować zyski w produkty rynku kapitałowego, albo przejmować konkurentów. Wszystko po to, by zbudować wartość firmy, która zadowoli zarząd i udziałowców.

Dzięki symulacji biznesowej „finanse dla niefinansistów” uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • co to jest budżet, amortyzacja, przychód, zysk brutto i netto, koszt stały i zmienny, koszt pieniądza w czasie, wskaźnik rentowności, czym różnią się koszty stałe od zmiennych,
 • na czym polega optymalizacja kosztów,
 • jak powstaje wartość przedsiębiorstwa i co się na nią składa,
 • jak zmienna sytuacja makroekonomiczna i sezonowość przychodów wpływają na zyski oraz płynność finansową,
 • jak decyzje działu produkcji, sprzedaży, badań i rozwoju, magazynu oraz zakupów wpływają na sytuację finansową firmy,
 • w oparciu o jakie kryteria kształtować ceny swoich produktów i usług.

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Czas trwania: 3 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy symulacji biznesowej „finanse dla niefinansistów”:

Podczas trwania symulacji jej uczestnicy będą podejmować złożone decyzje biznesowe związane z czterema obszarami funkcjonowania przedsiębiorstw:

 • zarządzania strategicznego firmą,
 • marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem kreowania polityki handlowej,
 • finansów przedsiębiorstwa,
 • zarządzania logistyka.

Decyzje podejmowanie przez uczestników w obszarze kierowania strategicznego:

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem obrotów itp.),
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma,
 • Decyzje dot. wdrożenia nowych produktów,
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku,
 • Monitorowanie wyceny giełdowej spółki i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła,
 • Podejmowanie decyzji o ew. fuzjach i przejęciach.

Decyzje podejmowane w trakcie symulacji, związane z marketingiem i sprzedażą:

 • Ustalenie strategii sprzedażowej,
 • Specjalizacja na poszczególne rynki,
 • Wdrożenie niższych lub wyższych standardów obsługi klienta,
 • Przygotowanie polityki cenowej.

Decyzje podejmowane przez uczestników, związane z zarządzaniem finansami firmy:

 • Przygotowywanie rocznego budżetu (przychody i wydatki),
 • Akceptowanie budżetu na inwestycje w środki produkcji,
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi,
 • Zaciąganie kredytów lub lokowanie wolnych środków,
 • Planowanie płynności finansowej.

Decyzje podejmowane w związku z zarządzaniem logistyką w symulowanym przedsiębiorstwie:

 • Zakup floty samochodowej,
 • Dzierżawa lub wykup powierzchni produkcyjnej i magazynowej,
 • Outsourcing usług,
 • Dostosowanie wielkości majątku do strategii.

 

> Kontakt

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774

(Visited 91 times, 1 visits today)